prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma

predsjednica Organizacijskog odbora
Profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je poslijediplomski znanstveni studij iz upravno-političkih znanosti te obranila magistarski rad pod naslovom Zaštita subjektivnih prava u postupku pred upravnim tijelima. Doktorsku disertaciju obranila je 2011. na Pravnome fakultetu Sveučilišta u Splitu, na temu Upravni spor pune jurisdikcije. Autorica je više znanstvenih i stručnih radova iz područja upravnoga prava. Koautorica je Komentara Zakona o upravnim sporovima i Francusko-hrvatskog upravnopravnog pojmovnika (1. i 2. izdanja). Sudjelovala je na brojnim međunarodnim znanstvenim skupovima. Kao korisnica stipendije Vlade Republike Francuske boravila je tri mjeseca kao gošća istraživačica na Université Panthéon – Assas PARIS II (Institut Cujas). Od 2007. do danas aktivno sudjeluje u organizaciji Hrvatsko-francuskih upravnopravnih dana. U prosincu 2008. izabrana je u Upravni odbor Centra za europsku dokumentaciju istraživanje „Robert Schuman“, na funkciju glavne tajnice udruge. Članica je Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Redovita je članica Akademije pravnih znanosti Hrvatske

Hrvatsko-francuski upravnopravni dani

Telefon : 021 393 555
Email : upravnopravnidani@pravst.hr