Split, 22. - 23. listopada 2007.

Prema suvremenoj javnoj upravi
– Tradicije i tranzicije –
Djelo i utjecaj francuskog Državnog savjeta

Rad i utjecaj francuskog Državnog savjeta Jean-Marc SAUVE

Državni savjet i kontrola uprave: povijesni i razvojni aspekti Jean MASSOT

Doprinos Državnog savjeta kvaliteti prava Jean-Louis DEWOST

Upravni spor u praksi Upravnog suda Hrvatske Ljiljana KARLOVČAN ĐUROVIĆ

Državni savjet i izazovi globalizacije i europske integracije Jean-Louis DEWOST

O engleskom ‘nerazumijevanju’ francuskog upravnog prava i Conseil d’Étata – O jednoj povijesnoj epizodi u razvoju odnosa komparativnog ustavnog i upravnog prava Arsen BAČIĆ

Regrutiranje i obrazovanje kadrova za Državni savjet i za državnu upravu u Francuskoj Neven ŠIMAC

Nova uloga upravnog suca u XXI stoljeću Jean MASSOT

Primjena pravnih fikcija u institutu zaštite građana od šutnje uprave Marko ŠIKIĆ

Šutnja administracije: pravne posljedice i reguliranje Marc GJIDARA

Javno-privatno partnerstvo u Francuskoj Yves GAUDEMET

Problematiziranje javno-privatnoga ortaštva u suvislosti uredjivanja javne nabave i koncesioniranja – prethodni iskazi Branko BABAC

Pravna zaštita u postupku dodjele javnih ugovora – harmonizacija hrvatskog prava s acquis communautaire Damir AVIANI

Pravna zaštita obale u francuskom upravnom pravu Edouard GEFFRAY

Uloga i doprinos francuskog Državnog savjeta u legislativi Petar BAČIĆ

Razlozi zbog kojih se upravni akt može pobijati u upravnom sporu Snježana PEHAR

Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (čl. 6.) i upravni spor Bosiljka VETMA BRITVIĆ

Pravci reforme institucionalnog ustroja upravnog sudstva u Republici Hrvatskoj Dario ĐERĐA

Aktualna pitanja uređenja novog hrvatskog općeg upravnog postupka Boris LJUBANOVIĆ, Boris BAKOTA

Hrvatsko-francuski upravnopravni dani

Telefon : 021 393 555
Email : upravnopravnidani@pravst.hr